Pavel Kristián ml.
Štursova 53, 616 00 Brno
kontakt: pakpakfoto@gmail.com
tel.: 736 510 089
(dále jen „prodávající“)

I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro spotřebitele při nákupu v internetovém obchodě prodávajícího na stránkách www.pakpak.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
 2. Prodávající nabízí na stránkách www.pakpak.cz neperiodické publikace a on-line kurzy v elektronické podobě.
 3. Elektronické soubory (dále jen e-obsah) zde nabízené jsou (jako nehmotný statek) autorskými díly chráněnými autorským zákonem č. 121/2000 Sb., která nejsou distribuována na hmotném nosiči (CD, čtečka) ale prodávající umožňuje kupujícímu on-line přístup k dílu bez možnosti stažení na zařízení kupujícího. Prodávající zajišťuje přístup pro operační systém Windows, pro ostatní systémy bez záruky.
 4. Poskytnutím přístupu k dílu se rozumí úplatné (případně bezúplatné) umožnění prohlížení díla v rámci objednávky kupujícího ve formě elektronického souboru kupujícím pomocí běžně dostupných aplikací.
 5. Prodávající nabízí e-obsah ve formátu MP4 a ve zvláštních případech jednoznačně uvedených v elektronickém obchodu prodávajícího ve formě PDF.
 6. MP4 je formát vhodný pro zobrazování pomocí aplikace Windows Media Player, která je součástí operačního systému Windows. Pro zobrazování je možné bez záruky použít i jiné aplikace a případně operační systémy na zařízeních kupujícího. PDF je univerzální formát, který lze zobrazit na široké škále zařízení: na stolních počítačích, noteboocích, v omezené míře také na čtecích zařízeních a multimediálních zařízeních (viz výše), vždy v závislosti na velikosti displeje.
 7. Záruka přístupu k e-obsahu je 24 měsíců, pokud není u konkrétního titulu stanoveno jinak.
 8. Ceny uvedené na www.pakpak.cz jsou ceny konečné. Prodávající není plátcem DPH a cena je proto uváděna bez DPH.
 9. Reklamace se řídí reklamačním řádem, který je součástí těchto obchodních podmínek a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 10. Pro uzavření kupní smlouvy, vč. registrace a vyplnění objednávky kupujícím, je předepsán český jazyk.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující je oprávněn na základě objednávky nakupovat zpřístupnění e-obsahu bez možnosti jeho stažení z www.pakpak.cz, pokud není na e-shopu u jednotlivé položky nabízeno jinak.
 2. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny na stránkách www.pakpak.cz jsou závazné. V rámci registrace a před podáním každé objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí kupujícím. Kupující má možnost zkontrolovat a případně opravit již vložená vstupní data v registračním formuláři či objednávce ještě před odesláním objednávky.
 4. Kupující obdrží od prodávajícího nejpozději do 1 pracovního dne e-mailem potvrzení o zařazení objednávky do databáze prodávajícího.
 5. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Objednávku lze proto zrušit pouze výjimečně a to vždy pouze se souhlasem prodávajícího. Žádost o zrušení je třeba sdělit e-mailem bez zbytečného odkladu.
 6. V průběhu zpracování objednávky kupující uhradí předepsaným způsobem cenu požadovanou prodávajícím za poskytnutí přístupu k e-obsahu.
 7. Okamžikem úhrady kupní ceny na účet prodávajícího bude uzavřena kupní smlouva a kupujícímu bude zároveň umožněn přístup k zaplacenému e-obsahu. Tituly, které budou nabízeny bezúplatně, budou zpřístupněny objednateli již v okamžiku potvrzení objednávky.
 8. Neuhradí-li kupující v průběhu zpracování objednávky objednávku předepsaným způsobem, má prodávající právo tuto objednávku zrušit. V případě pokračujícího zájmu musí v takovém případě kupující provést novou objednávku.
 9. Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků se používají výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a neposkytují se třetím osobám. Výjimku představuje banka, která se podílí na vyřízení objednávky. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
 10. Kupujícím může být jen fyzická osoba, plně způsobilá k právním úkonům, případně osoba nezletilá, avšak pouze se souhlasem svých zákonných zástupců a pod jejich dohledem.
 11. Kupující při nákupu na www.pakpak.cz nesmí maskovat svou IP adresu či jinak utajovat či maskovat svou geografickou polohu.

III. Cena a způsob platby

Cena za přístup k e-obsahu uvedená u konkrétního titulu na www.pakpak.cz je úplatou za umožnění přístupu k e-obsahu ve zvoleném rozsahu a v časově omezeném období 24 měsíců. Pokud to umožní technické podmínky na straně prodávajícího, může být období přístupu k e-obsahu prodlouženo.

Cena zahrnuje vždy pouze zpřístupnění jediného oprávněného uživatele. Přístupové údaje nesmí kupující jakýmkoli způsobem poskytnout třetí osobě.

 1. Platba probíhá vždy předem prostřednictvím platební brány GoPay, která podporuje platební karty a umožňuje online převody z bankovních účtů. Další informace viz https://www.gopay.com/cs
 2. Společně s e-knihou obdrží kupující v den nákupu zboží elektronickou formou i platný daňový doklad.

IV. Autorská práva

 1. Díla nabízená ke stažení na www.pakpak.cz formou přístupu k elektronickým souborům jsou autorskými díly, která lze užít pouze v souladu s autorským zákonem č. 121/2000 Sb., a to v níže stanoveném rozsahu.
 2. Kupující je oprávněn e-obsah získaný formou přístupu na webových stránkách prodávajícího užít pouze pro svou osobní potřebu a nesmí ji užít za účelem dosažení přímého či nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu či poskytnout třetí osobě nebo užít jiným způsobem, pokud mu k takovému užití nebude prodávajícím u konkrétního titulu výslovně udělena zvláštní licence.
 3. Kupující není oprávněn zakoupený e-obsah jakkoliv doplňovat, sdílet, rozmnožovat a rozšiřovat a to ani bezplatně. Rovněž není oprávněn k jakékoliv změně e-obsahu.
 4. Materiály ke stažení, které jsou součástí některých kurzů, není dovoleno používat jinak, než jako součást kurzu.

V. Technické podmínky

 1. Pro objednávku a přístup k e-obsahu je nezbytný přístup k internetu na straně kupujícího a pro prohlížení obsahu aplikace umožňující zobrazení souborů formátu MP4. Kupující má možnost vyzkoušet si kompatibilitu aplikace, kterou chce pro prohlížení obsahu použít na ukázkových částech, které jsou přístupné bezplatně. Bez použití vhodného zařízení a doporučeného software na straně kupujícího neodpovídá prodávající za potíže při zobrazení e-obsahu a na takové případy se nevztahuje reklamace.
 2. Kupující není v žádném případě oprávněn zasahovat do technických prostředků, které chrání e-obsah, případně omezují rozsah jejího užití. Kupující rovněž není oprávněn jakkoliv testovat technické zabezpečení e-obsahu, či se ho pokoušet narušit nebo změnit. Kupující nesmí obcházet technické prostředky zabezpečující e-obsah nebo přístup k němu. Jakýkoliv pokus o narušení technických prostředků, nebo narušení samotné je zásahem do autorského práva k dílu a bude postihováno podle příslušných právních předpisů. Jakékoliv jiné užití e-obsahu než je užití pro osobní potřebu a v rozsahu stanoveném u konkrétního titulu je zakázáno.
 3. Prodávající neodpovídá za nemožnost přístupu k dílu, pokud kupující nemá shora uvedené softwarové či hardwarové vybavení a není proto z tohoto důvodu povinen vrátit kupujícímu již provedenou platbu.
 4. Kurzy, které ukazují použití některých aplikací, odpovídají stavu aplikace platnému v době vytvoření kurzu. Prodejce nepřebírá žádnou zodpovědnost za rozdíly mezi fungováním aplikace v okamžiku použití kurzu a obsahem kurzu.
 5. Prodávající zabezpečil stránky www.pakpak.cz proti neoprávněným zásahům třetích osob, proti virovým útokům apod. Kupující je však zároveň povinen mít řádně zabezpečeno technické zařízení, pomocí kterého k e-obsahu přistupuje. Prodávající neodpovídá za škodu, která kupujícímu případně vznikne v důsledku neoprávněného zásahu třetí osoby do technického zařízení kupujícího.

VI. Reklamační řád

 1. Záruka za jakost
  1. V případě, že se u e-obsahu vyskytnou v záruční době vady, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.
  2. Délka záruční doby činí 24 měsíců, není-li u konkrétního titulu uvedena lhůta delší a začíná běžet dnem vyřízení objednávky a zpřístupnění e-obsahu.
  3. Záruku nelze uplatnit zejména v následujících případech:
   • Uplynula-li u reklamovaného e-obsahu záruční doba přede dnem uplatnění reklamace – tj. záruka zanikla.
   • Vada byla způsobena použitím hardwaru či softwaru nevhodného pro správné zobrazení e-obsahu prodávajícího a v rozporu s technickými podmínkami prodávajícího, uvedenými v čl. V. těchto podmínek.
   • Vada byla způsobena omezeným přístupem k internetu na straně kupujícího.
   • Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že ve výjimečných případech může být přístup k e-obsahu omezen po dobu nezbytných úprav webových stránek www.pakpak.cz nebo při řešení technických problémů souvisejících s provozováním webových stránek www.pakpak.cz, které nejsou způsobeny prodávajícím.
 2. Práva plynoucí ze záruky. Kupující při uplatnění záruky má:
  • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného e-obsahu, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
  • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání, právo odstoupit od kupní smlouvy,
  • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání e-obsahu, právo odstoupit od kupní smlouvy,
  • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.
 3. Vyřízení reklamace
  1. Kupující může oprávněnou reklamaci podat na e-mailovou adresu prodávajícího: pavel.kristian@pakpak.cz
  2. Prodávající kupujícímu e-mailem potvrdí, kdy kupující zboží reklamoval, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující vyžaduje.
  3. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 5 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
  4. Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. V případě, že prodávající zamítne reklamaci jako neoprávněnou, je povinen kupujícímu v téže lhůtě sdělit důvod zamítnutí reklamace.
  5. Doba od uplatnění reklamace, až do jejího vyřízení prodávajícím se nezapočítává do záruční doby. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách www.pakpak.cz prodávajícího v okamžiku odeslání elektronické objednávky kupujícím a jsou po celou dobu závazné pro vyřízení konkrétní objednávky kupujícího, včetně příp. reklamace zboží v záruční lhůtě.
 2. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, která nejsou zvlášť upravena v těchto obchodních podmínkách, se řídí českými obecně závaznými právními předpisy, zejm. zákonem č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb. (zákon na ochranu spotřebitele) ve znění pozdějších předpisů a dále též autorským zákonem č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 3. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky na stránkách www.pakpak.cz kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 4. Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 2. 2016 a prodávající si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.